Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website over Cat and Dog Experts (de “Website”) van Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, met maatschappelijke zetel te Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel, België en ondernemingsnummer 0445.411.231 (hierna “Boehringer Ingelheim”).

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen alvorens de Website te bezoeken. Door het gebruik van de Website erkent u de Gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben, begrepen te hebben en te aanvaarden. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de Website te bezoeken of te gebruiken.

Personen tot wie de Website is gericht

De Website richt zich uitsluitend tot personen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden.

Gebruik van de inhoud

Alle inhoud op de Website is de eigendom van Boehringer Ingelheim en is auteursrechtelijk beschermd.

Onder de hierboven gegeven toestemming valt niet het gebruik van het ontwerp of de lay-out van de Website of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, onder licentie of controle staat van een andere onderneming van de Boehringer Ingelheim-groep. Onderdelen van de Website worden beschermd door het auteursrecht en/of merkenrecht. Zij mogen behalve onder de drie hierboven vermelde voorwaarden noch geheel of gedeeltelijk gekopieerd of nagebootst worden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, logo’s, geluidsbestanden en afbeeldingen.

Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Merken

Alle op de Website vermelde productnamen zijn merken van Boehringer Ingelheim of haar licentiegever, of zij nu al dan niet in het vet of met het symbool ® aangeduid zijn. Het gebruik van deze merken, de bedrijfsnaam Boehringer Ingelheim en de bedrijfslogo’s door derden is verboden. De producten die op de Website worden voorgesteld voor personen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden, kunnen in andere landen onder onderscheiden merken, namen, verpakkingen en sterkten in de handel zijn. Bij desbetreffende vragen, gelieve contact op te nemen met de Boehringer Ingelheim onderneming in uw land.

Disclaimer

Boehringer Ingelheim wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van de Website en voor haar inhoud en doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie opgenomen in de documenten en gerelateerde afbeeldingen gepubliceerd op de Website of de aangeboden diensten voor enig doeleinde. Al deze documenten, gerelateerde afbeeldingen en diensten worden “zoals ze zijn” aangeboden, zonder enige vorm van garantie. Boehringer Ingelheim wijst hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie en diensten af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doeleinde, eigendom en garanties inzake afwezigheid van inbreuk. Er wordt geen verantwoordelijkheid voor opgenomen dat de opgenomen informatie en aangeboden diensten overeenstemmen met het door de gebruiker gewenste doeleinde. De toegang tot de Website en het gebruik van de erop aangeboden informatie en diensten zijn bijgevolg op eigen risico van de gebruiker. De documenten, afbeeldingen en diensten op de Website kunnen technische onjuistheden of typefouten bevatten. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de Website.

Noch Boehringer Ingelheim, noch een andere partij betrokken bij de creatie, productie of levering van de Website en de aangeboden diensten kan verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade, met inbegrip van, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incident als gevolg van de toegang tot de Website, het gebruik van de Website of het onvermogen of de onmogelijkheid om de Website of de aangeboden diensten te gebruiken, of van een fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat de schade veroorzaakt aan uw informaticamateriaal en de virussen die uw computer of uw programma’s kunnen infecteren.

Voor zover de Website informatie over geneesmiddelen bevat, is dit niet bedoeld als alternatief voor de raadpleging van een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar. Indien u advies wil over een specifiek gezondheidsprobleem, gelieve dan een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar te raadplegen.

Schadevergoeding

U aanvaardt Boehringer Ingelheim, de leden van haar raden van bestuur, haar directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, alsook al haar mogelijke partners te beschermen, te verdedigen en vrijwaren tegen/van alle verliezen, uitgaven, schadegevallen en mogelijke kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten, die het gevolg zijn van inbreuken van uwentwege op de Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Boehringer Ingelheim respecteert de privacy van alle bezoekers van de Website. Gelieve de privacyverklaring van Boehringer Ingelheim te lezen voor meer informatie hieromtrent.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van Boehringer Ingelheim vallen. Boehringer Ingelheim oefent in zulke gevallen geen controle uit over de inhoud van deze websites. Weliswaar kunnen de links nuttige informatie bevatten, maar Boehringer Ingelheim is niet in staat om deze websites volledig en continu op inbreuken te controleren. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden opgenomen voor de juistheid noch voor enig ander aspect van de informatie op deze websites. De links worden enkel aangeboden voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de website door Boehringer Ingelheim. De Privacyverklaring voor de Website geldt niet voor deze websites.

Vragen en feedback

Vragen en feedback die aan Boehringer Ingelheim gericht worden via de Website zijn altijd welkom. Gelieve uw vragen over specifieke gezondheidsproblemen of geneesmiddelen op voorschrift aan een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar te stellen.

Indien een gebruiker van de Website reageert met vragen, commentaar, suggesties of gelijkaardige boodschappen, behoudt Boehringer Ingelheim zich het recht voor om de daarin opgenomen informatie – echter enkel in geanonimiseerde vorm indien de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving dit vereist – te gebruiken met eender welke bedoeling, met inbegrip van, maar zonder zich daartoe te beperken, de ontwikkeling, productie en verkoop van zijn producten, en door te geven.

Nieuwsbrief

Indien u zich geregistreerd hebt voor een nieuwsbrief, zal Boehringer Ingelheim u regelmatig via e-mail op de hoogte stellen van nieuwe informatie. Indien u niet langer geïnteresseerd bent in deze dienst, gelieve een e-mail te sturen naar Vetmedica.BE@boehringer-ingelheim.com. Uw e-mailadres zal dan onverwijld verwijderd worden uit de mailinglijst.

Varia

Indien een clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal deze clausule als niet-geschreven beschouwd worden zonder afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van de overige clausules. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website te wijzigen of te schrappen, en dit op eender welk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan het Belgisch recht zonder verwijzing naar de principes inzake conflicten van recht. Tenzij er een andere jurisdictie exclusief bevoegd is onder de toepasselijke wetgeving, aanvaarden Boehringer Ingelheim en uzelf hierbij onherroepelijk dat elke vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een bezoek aan de Website of de Gebruiksvoorwaarden onder de exclusieve bevoegdheid zal vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België.

Boehringer Ingelheim